Eksamen

Alle eksamener foregår i henhold til den officielle eksamens­bekendt­gørelse med tilføjelse. Bemærk især § 20, der handler om snyd. Hvis der gives eller modtages uretmæssig hjælp eller bruges ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises de involverede elever. Vi har her samlet en række af de øvrige regler i kort form, så du fx kan se, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg på eksamens­dagen, om du må bruge computer etc.

Læs reglerne for mundtlig eksamen her.

Læs reglerne for skriftlig eksamen her.

Hvor og hvornår finder eksamen sted?

Du kan finde alle oplysninger om din eksamen på Lectio. Husk at komme i god tid. Til de skriftlige eksamener skal du være i lokalet senest kl. 8.20.

Hvad må jeg have med til eksamen?

Du må have alt med: bøger, notater, udleveret papirer og com­puter. Se dog afsnittet om brug af internettet.

Brug af internettet

Du må ikke bruge internettet hverken til den mundtlige eller skriftlige eksamen. Alt materiale fra Lectio, Google Drev osv. skal hentes ned på din computer inden eksamen.

Der er dog følgende undtagelser for brugen af internettet:
Du må gerne bruge de digitale lærebøger, der er brugt i under­vis­ningen og som ikke kan down­loades til computeren. Du må også tilgå dybe links, der er brugt i under­vis­ningen, og som står i undervisningsbeskrivelsen.

Du må gerne bruge ordbogen.dk og ordnet.dk.

Hvis du gør brug af internettet til ovenstående undtagelser, må du kun gå på nettet via skolens trådløse netværk.

Mobiltelefoner

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefoner hverken i forbe­redel­ses­tiden eller i eksamens­lokalet. De skal derfor afleveres til læreren inden forberedelsen. Sker det ikke, kan du risikere at blive bortvist.

Trækning

Hvis du skal trække et spørgsmål 24 timer før din eksamen, foregår trækningen altid på skolens kontor.

Sygdom

Bliver du syg op til en eksamen, skal du ringe til skolens kontor hurtigst muligt. Husk, at det kræver en lægeerklæring, hvis du skal til sygeeksamen. I sommerterminen afvikles sygeeksamen i august, og i vinterterminen afvikles sygeeksamen i januar.

ExamCookie

Alle elever skal bruge programmet ExamCookie til de af skolen anviste skriftlige og mundtlige prøver og eksamener. ExamCookie er et simpelt program, der monitorerer elevers computeraktivitet under en eksamen for at sikre, at eksamen foregår efter gældende regler. Programmet sikrer, at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en prøve/eksamen. ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard, og tager skærmdumps ved større skærmændringer. Skolens eksamensansvarlige har fuldt overblik over den aktivitet, der foregår på elevernes computere. Efter en eksamen sorterer programmet automatisk elevernes data, og det viser enhver kommunikation med omverdenen eller brug af ikke-tilladte hjælpemidler. Formålet med ExamCookie er at give skolen mulighed for at forebygge og opdage eksamenssnyd.

Mere info om ExamCookie:

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over din eksamen, gælder følgende:

 • Klagen skal være skriftlig og begrundet.
 • Klagen indgives senest 2 uger efter du har fået din bedømmelse.

Klagen indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som du mener bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

 • Eksaminationsgrundlaget (dvs. den stillede opgave)
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

Klagen indsendes til skolen via skolens hovedmail: fhf@frberg-hf.dk

Behandling af klagesager:

Når vi har modtaget din klage, sker der følgende:

 1. Skolen afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs eller om den skal behandles.
  Hvis skolen afviser din klage, modtager du et skriftligt og begrundet svar.
  Hvis skolen vurderer, at der er hold i din klage, udarbejder eksaminator og censor(er) en faglig udtalelse som svar på klagen. Svarfrist er normalt 2 uger, men ferieperioder tæller ikke med. Du vil få tilsendt bedømmernes svar, og herefter har du en uge til at komme med dine yderligere kommentarer.
 2. På baggrund af alle disse oplysninger træffer skolen en afgørelse, som kan gå ud på:
  at du tilbydes en ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver
  at du tilbydes en ny prøve (omprøve)
  at klagen afvise.
  Du vil få skriftlig besked om afgørelsen senest 4 uger efter at du har indsendt klagen.

Hvis du bliver tilbudt en ombedømmelse eller en omprøve, skal du acceptere tilbuddet inden for 2 uger. Vær opmærksom på, at den nye bedømmelse kan resultere i en lavere karakter (Eksamensbekendtgørelsen §53, stk. 5).

Anke af klagesager

Du kan indanke skolens afgørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men dette gælder alene retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet efter §55, stk. 1 i eksamensbekendtgørelsen, fx forhold der er relateret til prøven, tilmelding eller udelukkelse fra prøven, afgørelse om særlige prøveforhold eller bortvisning fra prøven. Klagen indsendes skriftligt via institutionen til skolens hovedmail fhf@frberg-hf.dk inden for 2 uger fra afgørelsen, jf Eksamensbekendtgørelsen § 55, stk. 3.

 

Bekendtgørelse