Kvalitetssikring

Frederiksberg hf-kursus arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i uddannelserne, i undervisningen og i organisationen som helhed. Formålet med kvalitetssystemet er at sikre, at skolens uddannelser lever op til lovgivningen og til skolens egne kvalitetsstandarder.

Vision:

Frederiksberg hf-kursus skal være en attraktiv ungdomsuddannelse for både voksne og unge. Vi ønsker at tage individuelle hensyn og opdeler ansøgerne efter alder eller anden baggrund. Vi har ungeklasse, efterskoleklasser og ældreklasse.

Desuden bestræber vi os på at udbyde fagpakker, der tilgodeser den enkelte elevs ønsker om videreuddannelse og fremtid.

Mission:

Med udgangspunkt i hf-reformen (2017) skal det sikres at alle elever kan forberede sig til valg af videreuddannelse, som ønskes inden for en to-årig grundstruktur. Der skal udbydes fagpakker, som peger frem mod optagelse på erhvervsakademierne, professionsbachelorområdet og universiteterne.

Succeskriterier; 20-25 pct. af eleverne af på Frederiksberg hf-kursus skal sammensætte universitetspakker og efter hf-eksamen videreuddanne sig inden for dette område. Af en samlet hf-årgang skal 60 pct. være i gang med en videreuddannelse to år efter hf-eksamen.

Værdigrundlag:

Dialoger, fællesskab, udvikling.

Vores hf-elever har forskellig baggrund.

Nogle kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10.klasse, andre har en faglig uddannelse, men ønsker kompetencer til optagelse på videregående uddannelser.

En tredje gruppe har arbejdet, gået på højskole eller været ud at rejse og er nu motiverede for at gå i gang.

Frederiksberg hf-kursus bidrager således til at denne brede gruppe af unge får en ungdomsuddannelse, og skolen har en vigtig opsamlende funktion i forhold til 95 pct. målsætningen.

Hertil kommer, at Frederiksberg hf-kursus er i stand til at foretage betydelige ”løft” i forhold til elevernes sociale baggrund.