Kvalitetssikring

Frederiksberg hf-kursus arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i uddannelserne, i undervisningen og i organisationen som helhed. Formålet med kvalitetssystemet er at sikre, at skolens uddannelser lever op til lovgivningen og til skolens egne kvalitetsstandarder.

Elevgruppen

Vores hf-elever har forskellig baggrund. Nogle kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, andre har en faglig uddannelse, men ønsker kompetencer til optagelse på videregående uddannelser. En tredje gruppe har arbejdet, gået på højskole eller været ud at rejse og er nu motiverede for at gå i gang. Frederiksberg hf-kursus bidrager således til at denne brede gruppe af unge får en ungdomsuddannelse, og skolen har en vigtig opsamlende funktion i forhold til regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang tager en ungdomsuddannelse.

Hertil kommer, at Frederiksberg hf-kursus er i stand til at foretage betydelige ”løft” i forhold til elevernes sociale baggrund.

Vision

Frederiksberg hf-kursus er en attraktiv ungdomsuddannelse for unge med mange forskellige baggrunde. Dette indebærer, at skolen sætter eleverne i klasser efter alder (ungeklasser, mellemtrinnet, ældreklasser) samt i klasser med en særlig efterskoleprofil. Uddannelsen er attraktiv i den forstand, at der udbydes undervisning, som tilgodeser mange forskellige læringsstile og forudsætninger. Der udbydes fagpakker, som tilgodeser den enkelte elevs behov og ønsker for videreuddannelse og fremtid. På Frederiksberg hf-kursus vælger en langt højere andel af eleverne videregående uddannelser – herunder universitetsuddannelser – end hf’erne i resten af landet.

På Frederiksberg-hf har vi gennem årene haft stor succes med at støtte unge fra uddannelsesfremmede hjem. Vi har bidraget til social mobilitet for rigtigt mange unge, som har fået en ”second chance” i et trygt og motiverende læringsmiljø. Som noget nyt har vi siden gymnasiereformen i 2017 optaget et stadigt stigende antal elever fra 9. og 10. klasser. Denne elevgruppe tiltrækkes af et særligt undervisningsmiljø med fokus på trivsel, læring og fællesskab.

Mission

Med udgangspunkt i gymnasiereformen (2017) skal det sikres, at alle elever kan forberede sig til valg af videreuddannelse, som ønskes inden for en to-årig grundstruktur. Der skal udbydes fagpakker, som peger frem mod optagelse på erhvervsakademierne, professionsbachelorområdet og universiteterne.

Succeskriterier; 20-25 pct. af eleverne af på Frederiksberg hf-kursus skal sammensætte universitetspakker og efter hf-eksamen videreuddanne sig inden for dette område. Af en samlet hf-årgang skal 60 pct. være i gang med en videreuddannelse to år efter hf-eksamen. Der evalueres i 2021 og 2022.

Værdigrundlag

Alle unge har retten til en fremtid og det skal være tydeligt for de unge, hvilke muligheder de har for at komme videre både i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Frederiksberg hf-kursus bidrager til dette med fokus på fællesskaber, dialog og udvikling.

Vores hf-elever har forskellig baggrund: Nogle kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10.klasse, nogle har været på efterskole, mens andre har været ude af folkeskolen et år eller to og har foretaget et omvalg. En fjerde gruppe har en faglig uddannelser og ønsker nu kompetencer til optagelse på en videregående uddannelse. Endelig er der ansøgere, som har arbejdet, gået på højskole eller været ud at rejse og er nu motiverede for at gå i gang.

Frederiksberg hf-kursus bidrager til, at denne brede gruppe af unge får en ungdomsuddannelse i et trygt og motiverende uddannelsesmiljø.

Sociale klausuler

Frederiksberg Hf-kursus ønsker at være en rummelig skole, både når det gælder elever og ansatte. Skolen ønsker at signalere rummelighed i forhold til elever med behov for en ekstra håndsrækning.

Skolen etablerer så vidt muligt gerne særlige foranstaltninger, såfremt en medarbejder har behov herfor for at fastholde eller genoptage kontakt med arbejdsmarkedet.