Studie- og ordensregler

Der er en række krav, regler og forventninger, som du alle skal opfylde for at bestå hf-eksamen. Det gælder også på det praktiske plan i det daglige, og derfor har vi fastsat nogle ordensregler, som du skal overholde.

Studieregler

Vi forventer at:

Du bidrager positivt til undervisningen.

Du møder til undervisningen.

Du er på plads i klasseværelset ved timens start.

Du retter dig efter lærerens anvisninger.

Du placerer mobiltelefonen i telefonholderen (med mindre læreren giver tilladelse til andet).

Du kun anvender computeren til undervisningsbrug.

Du forbereder dig til timerne og har relevant undervisningsmateriale med. Har du ikke det relevante undervisningsmateriale med i skole, kan din lærer sende dig hjem efter det.

Du tjekker Lectio for beskeder.

Du bidrager til et positivt læringsmiljø.

Såfremt din lærer skønner, at du ikke lever op til studie- og ordensreglerne, kan du blive bedt om at forlade klassen.

Krav om studieaktivitet

At være studieaktiv vil sige at du:

Deltager i den faglige dialog mellem lærere og elever.

Medvirker til at gruppearbejde fungerer godt.

Laver de opgaver, som læreren giver dig.

Spørger læreren, når der er noget, du ikke forstår.

Tager noter fra undervisningen.

Ordensregler

Du skal overholde gældende lovgivning.

Skolen har nultolerance over for vold og mobning.

Du er forpligtet til at tale, skrive og opføre dig ordentligt.

Skolen er tobaksfri. Det er ikke tilladt at ryge, dampe eller anvende snus i skoletiden.

Du må ikke være påvirket af stoffer og alkohol.

Du skal rydde op efter dig.

Overtrædelse af reglerne kan indebære, at du modtager en skriftlig advarsel, en midlertidig bortvisning eller en permanent bortvisning og udmeldelse af skolen.

Skriftlige afleveringer

Manglende aflevering af skriftligt arbejde betragtes som forsømmelser.

Der henvises i øvrigt til gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Oprykning til 2. år

Oprykning til 2. år forudsætter, at du samlet har bestået 1. års eksamener. Hvis du mener, at det ikke kan lade sig gøre, skal du omgående kontakte din studievejleder, så du kan få den fornødne hjælp.