Studie- og ordensregler

Der er en række krav, regler og forventninger, som du alle skal opfylde for at bestå hf-eksamen. Det gælder også på det praktiske plan i det daglige, og derfor har vi fastsat nogle ordensregler, som du skal overholde.

Studieregler

Vi forventer at:

 • Du bidrager positivt til undervisningen.
 • Du møder til undervisningen.
 • Du er på plads i klasseværelset ved timens start.
 • Du retter dig efter lærerens anvisninger.
 • Du placerer mobiltelefonen i telefonholderen (med mindre læreren giver tilladelse til andet).
 • Du kun anvender computeren til undervisningsbrug.
 • Du forbereder dig til timerne og har relevant undervisningsmateriale med. Har du ikke det relevante undervisningsmateriale med i skole, kan din lærer sende dig hjem efter det.
 • Du tjekker Lectio for beskeder.
 • Du bidrager til et positivt læringsmiljø.

Såfremt din lærer skønner, at du ikke lever op til studie- og ordensreglerne, kan du blive bedt om at forlade klassen.

Krav om studieaktivitet

At være studieaktiv vil sige at du:

 • Deltager i den faglige dialog mellem lærere og elever.
 • Medvirker til at gruppearbejde fungerer godt.
 • Laver de opgaver, som læreren giver dig.
 • Spørger læreren, når der er noget, du ikke forstår.
 • Tager noter fra undervisningen.

Ordensregler

Du skal overholde gældende lovgivning.

 • Skolen har nultolerance over for vold og mobning.
 • Du er forpligtet til at tale, skrive og opføre dig ordentligt.
 • Skolen er tobaksfri. Det er ikke tilladt at ryge, dampe eller anvende snus i skoletiden.
 • Du må ikke være påvirket af stoffer og alkohol.
 • Du skal rydde op efter dig.

Overtrædelse af reglerne kan indebære, at du modtager en skriftlig advarsel, en midlertidig bortvisning eller en permanent bortvisning og udmeldelse af skolen.

Skriftlige afleveringer

Manglende aflevering af skriftligt arbejde betragtes som forsømmelser.

Der henvises i øvrigt til gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Oprykning til 2. år

Oprykning til 2. år forudsætter, at du samlet har bestået 1. års eksamener. Hvis du mener, at det ikke kan lade sig gøre, skal du omgående kontakte din studievejleder, så du kan få den fornødne hjælp.

Fraværsregler

Hvorfor er fraværsregler vigtige:

Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til at møde op til undervisningen og deltage aktivt i timerne. Ligeledes har alle elever pligt til at aflevere de skriftlige opgaver til tiden.

Der er mange indlysende grunde til disse krav:

 • For det første har du meget lettere ved at følge med i undervisningen, når du ikke har forsømmelser.
 • For det andet forstyrrer det undervisningen for de andre elever, hvis der er for mange timer, hvor klassen mangler elever, der efterfølgende ikke er inde i stoffet.
 • Skolen har derfor pligt til at holde øje med dit fravær, som dine lærere registrerer dagligt i Lectio.
 • Du kan løbende følge dit fravær i Lectio i alle fag, og her kan du anføre årsagerne til dit fravær (”fraværsårsager”). Længere fraværsperioder skal dokumenteres med lægeerklæringer eller lignende. Kontakt i disse tilfælde din studievejleder.
 • Fraværskoordinator holder løbende – dvs. hver uge – øje med dit fravær. Dit fravær må ikke overstige 15 procent.
 • Kommer du for sent til en time registreres du for 50 procent fravær.

Ved for højt fravær, vil følgende sanktioner i nævnte rækkefølge komme i spil.
Advarselsbreve:

 • brev 1 – skriftlig advarsel og indkaldelse til samtale
 • brev 2 – skriftlig advarsel
 • brev 3 – skriftlig advarsel med SU-varsel og indkaldelse til samtale
 • brev 4 – skriftlig advarsel med SU-fratagelse
 • brev  5 – skriftlig advarsel og påtænkt udmeldelse

Du modtager advarsler fra Frederiksberg HF  din e-Boks. Hvis du er under 18 år, vil brevene også tilgå dine forældre/værge.

Et for højt fravær, kan altså betyde at du mister din SU eller bliver udmeldt. Er du under 18 år kan du blive indkaldt til rektorsamtale med dine forældre/værge.

Vær opmærksom på, at i særligt alvorlige tilfælde, ved meget højt fravær, kan du miste din SU eller blive udmeldt uden forudgående advarselsbreve.

Særligt om skriftligt fravær:
Ved manglende aflevering af skriftlige opgaver, kan følgende sanktioner i komme i spil: 

 • brev 1 En betinget sanktion i form af en indkaldelse til skriveværksted
 • brev 2 En skriftlig advarsel i form af en indkaldelse til skriveværksted
 • Fortabelse af retten til at modtage SU (kan ske sideløbende med andre sanktioner.)
 • At du kan miste retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag. 
 • At du kan blive udmeldt af Frederiksberg HF.