Studie- og ordensregler

Der er en række krav, regler og forventninger, som du alle skal opfylde for at bestå hf-eksamen. Det gælder også på det praktiske plan i det daglige, og derfor har vi fastsat nogle ordensregler, som du skal overholde.

Studieregler

Vi forventer at:
Du møder til undervisningen.

Du er på plads i klasseværelset ved timens start.

Du retter dig efter lærerens anvisninger.

Du har mobiltelefonen lydløs i din taske (med mindre læreren giver tilladelse til andet).

Du kun anvender computeren til undervisningsbrug.

Du forbereder dig til timerne og har relevant undervisningsmateriale med.

Du tjekker Lectio for beskeder. Du bidrager til et positivt læringsmiljø.

Såfremt din lærer skønner, at du ikke lever op til studie- og ordensreglerne, vil du blive bedt om at forlade klassen og episoden vil blive indberettet til rektor.

Krav om studieaktivitet

Hvad vil det sige at gå i skole?
Når du går i skole, skal du være studieaktiv. Du er studieaktiv i undervisningen når du: Deltager i den faglige dialog mellem læreren og eleverne. Medvirker til at gruppearbejde fungerer godt. Laver de opgaver, som læreren giver dig. Spørger læreren, når der er noget, du ikke forstår. Tager noter fra undervisningen.

Dine lærere afgiver udtalelse om, hvorvidt de finder dig studieaktiv. Såfremt du ikke vurderes studieaktiv, kan du modtage brev om påtænkt fratagelse af Statens Uddannelsesstøtte. Hvis du forsat ikke er studieaktiv, afmeldes SU.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 23. Maj 2018.

Ordensregler

Du skal overholde gældende lovgivning.
Skolen har nultolerance over for vold.
Du er forpligtet til at tale, skrive og opføre dig ordentligt. Skolen er røgfri. Der må ikke ryges på parkeringspladsen. Du må ikke være påvirket af stoffer og alkohol.
Du skal rydde op efter dig.

Overtrædelse af reglerne kan indebære, at du modtager en skriftlig advarsel, en midlertidig bortvisning eller en permanent bortvisning og udmeldelse af skolen.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 10. december 2015.

Skriftlige afleveringer

Manglende aflevering af skriftligt arbejde betragtes som forsømmelser. I fag, hvor skriftlige arbejder skal fremlægges, mister du retten til at gå til eksamen, hvis du ikke har afleveret og fået godkendt rapporter rettidigt. Tidsfrister for aflevering offentliggøres i rimelig tid. Vi opgør eventuelle mangler i uge 45 og uge 14.

Der henvises i øvrigt til gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Oprykning til 2. år

Oprykning til 2. år forudsætter, at du samlet har bestået 1. års eksamener. Hvis du mener, at det ikke kan lade sig gøre, skal du omgående kontakte din studievejleder, så du kan få den fornødne hjælp.

Fastholdelsesplan 2019-20
Frederiksberg hf-kursus

Overtrædelse af skolens tilstedeværelseskrav vil betyde iværksættelse af sanktioner der kan få alvorlige konsekvenser for din studiesituation og for din studieplads.

Klasselærer, hf-vejledere og administrationen følger dit fremmøde nøje.

Sanktionsprocessens faser:

  1. Overstiger dit fravær 10 %, vil du modtage et brev med påtænkt skriftlig advarsel.
  2. Ved fortsat for højt fravær modtager du et brev med en skriftlig advarsel. Du vil også modtage et brev med påtænkt fratagelse af SU, grundet manglende studieaktivitet.
  3. Hvis fraværet stadig ikke nedbringes vil du modtage et brev om fratagelse af SU. Er du under 18 år vil du og dine forældre/værge blive indkaldt til en rektorsamtale.
  4. Nedbringes fraværet stadig ikke væsentligt, vil du modtage et brev med påtænkt udmeldelse.
  5. Hvis du efter eksamen på 1.hf ikke har et karaktergennemsnit på mindst 2.0, skal du være forberedt på at blive udmeldt af skolen.

 

I hver fase vil også det skriftlige fravær indgå i den samlede vurdering.

I graverende tilfælde vil Rektor kunne meddele udmeldelse uden forudgående varsel.

 

Opgørelsestidspunkter af fravær i skoleåret 2019—20:

I følgende uger opgøres fraværet og eventuelle sanktioner iværksættes:

Uge: 37, 41, 46, 50, 5, 13 og ugen med sidste skoledag.

Gennemsnitlig fraværsprocent i skoleåret 2018-19: 17,67%