Studie- og ordensregler

Der er en række krav, regler og forventninger, som du alle skal opfylde for at bestå hf-eksamen. Det gælder også på det praktiske plan i det daglige, og derfor har vi fastsat nogle ordensregler, som du skal overholde.

Studieregler

Vi forventer at:
Du møder til undervisningen.

Du er på plads i klasseværelset ved timens start.

Du retter dig efter lærerens anvisninger.

Du har mobiltelefonen lydløs i din taske (med mindre læreren giver tilladelse til andet).

Du kun anvender computeren til undervisningsbrug.

Du forbereder dig til timerne og har relevant undervisningsmateriale med.

Du tjekker Lectio for beskeder. Du bidrager til et positivt læringsmiljø.

Såfremt din lærer skønner, at du ikke lever op til studie- og ordensreglerne, vil du blive bedt om at forlade klassen og episoden vil blive indberettet til rektor.

Krav om studieaktivitet

Hvad vil det sige at gå i skole?
Når du går i skole, skal du være studieaktiv. Du er studieaktiv i undervisningen når du: Deltager i den faglige dialog mellem læreren og eleverne. Medvirker til at gruppearbejde fungerer godt. Laver de opgaver, som læreren giver dig. Spørger læreren, når der er noget, du ikke forstår. Tager noter fra undervisningen.

Dine lærere afgiver udtalelse om, hvorvidt de finder dig studieaktiv. Såfremt du ikke vurderes studieaktiv, kan du modtage brev om påtænkt fratagelse af Statens Uddannelsesstøtte. Hvis du forsat ikke er studieaktiv, afmeldes SU.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 23. Maj 2018.

Ordensregler

Du skal overholde gældende lovgivning.
Skolen har nultolerance over for vold.
Du er forpligtet til at tale, skrive og opføre dig ordentligt. Skolen er røgfri. Der må ikke ryges på parkeringspladsen. Du må ikke være påvirket af stoffer og alkohol.
Du skal rydde op efter dig.

Overtrædelse af reglerne kan indebære, at du modtager en skriftlig advarsel, en midlertidig bortvisning eller en permanent bortvisning og udmeldelse af skolen.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 10. december 2015.

Skriftlige afleveringer

Manglende aflevering af skriftligt arbejde betragtes som forsømmelser. I fag, hvor skriftlige arbejder skal fremlægges, mister du retten til at gå til eksamen, hvis du ikke har afleveret og fået godkendt rapporter rettidigt. Tidsfrister for aflevering offentliggøres i rimelig tid. Vi opgør eventuelle mangler i uge 45 og uge 14.

Der henvises i øvrigt til gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Oprykning til 2. år

Oprykning til 2. år forudsætter, at du samlet har bestået 1. års eksamener. Hvis du mener, at det ikke kan lade sig gøre, skal du omgående kontakte din studievejleder, så du kan få den fornødne hjælp.

Fastholdelsesplan 2018-19
Frederiksberg hf-kursus

Overtrædelse af skolens tilværelseskrav vil betyde iværksættelse af sanktioner, der kan få alvorlige konsekvenser for din studiesituation og for din studieplads.

Sanktionsprocessens faser:
1. Overstiger dit fravær 10%, vil du modtage et brev med påtænkt skriftlig advarsel.

2. Ved forsat for højt fravær modtager du et brev med en skriftlig advarsel og påtænkt fratagelse af SU.

3. Hvis fraværet stadig ikke nedbringes, vil du modtage et brev om fratagelse af SU. Hvis du er under 18 år, så vil dine forældre/ værge blive kontaktet med henblik på en samtale med skolens rektor.

4. Nedbringes fraværet stadig ikke, vil du modtage et brev om udmeldelse.

5. Hvis du efter eksamen på 1. hf ikke har et karaktergennemsnit på mindst 2.0, skal du være forberedt på at blive udmeldt af skolen.

I graverende tilfælde vil rektor kunne meddele udmeldelse uden forudgående varsel.

Opgørelsestidsspunkter af fravær i skoleåret 2018-19:

I følgende uger opgøres fraværet og eventuelle sanktioner iværksættes:
Uge: 36, 40, 45, 48, 5 og 13.

Undervisningsministeriet har stillet krav om offentliggørelse af elevfravær. Tallene ser således ud:

Elevfravær:
Skoleåret 2017-18: 21,1 pct.
Skoleåret 2016-17: 16,3 pct.
Perioden 15/8-2018 – 15/12- 2018: 16,3 pct.

Skriftligt fravær:
Skoleåret 2017-18: 28,8 pct.