Fransk C – fortsættersprog

Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel kommunikativ kompetence. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge, dels som erkendelsesmiddel og som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede områder. 

Formål

Faget fransk bidrager til, at eleverne udvikler deres evne til at kommunikere på fransk. Studiet af fransksproget litteratur og kultur giver viden om og indsigt i fransksprogede samfund og kulturer samt forståelse for en globaliseret og digitaliseret verden. Faget udvikler elevernes forståelse for den franske kulturs placering i de europæiske hovedstrømninger samt elevernes sans for den æstetiske dimension i fagets udtryksformer.

Undervisningen i fagets forskellige discipliner udvikler elevernes sproglige og kulturelle viden samt demokratiske bevidsthed og bidrager dermed både til studie- og karrierekompetence og til elevernes almene dannelse. Gennem arbejdet med sproget opnår eleverne viden, kundskaber og færdigheder i relation til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i de fransksprogede områder.

Endelig sætter franskfaget eleverne i stand til at reflektere over egen kultur i mødet med fransksprogede kulturer.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

 • forstå hovedpunkterne, når der tales et enkelt fransk om kendte såvel som almene emner, formidlet gennem forskellige medier
 • læse og i hovedtræk forstå ubearbejdede fransksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
 • deltage i samtale på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte såvel som almene emner, herunder kommunikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer
 • redegøre for kendte emner på et enkelt og sammenhængende fransk
 • udtrykke sig skriftligt om kendte såvel som almene emner på et enkelt og sammenhængende fransk
 • anvende det erhvervede kendskab til franske og frankofone kultur- og samfundsforhold i samtale på fransk og i arbejdet med de studerede emner
 • relatere det erhvervede kendskab til franske og frankofone kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde.

Arbejdsformer

Centralt i undervisningen står den faglige progression. Arbejdet organiseres gennem tre til fem emner, og det sikres, at de faglige mål integreres heri. Emnerne organiseres med udgangspunkt i en eller flere kernetekster samt flere supplerende tekster. Forskellige genrer og teksttyper indgår i alle emner.

Undervisningen tilrettelægges med progression i valget af arbejdsformer og metoder, og der anvendes fortrinsvis interaktive arbejdsformer med henblik på udvikling af elevernes kommunikative kompetence. Der indgår arbejdsformer og opgavetyper, som udvikler elevernes innovative evner.

Forståelse af talt fransk sikres ved, at eleverne hører sproget formidlet gennem forskellige medier.

Arbejdet med kultur, litteratur og/eller samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede områder integreres i arbejdet med alle emner.

Skriftlighed inddrages i begrænset omfang som en støttedisciplin til den mundtlige dimension.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve med en eksaminationstid på ca. 30 minutter. Der gives 60 minutters forberedelsestid.

 1. Redegørelse og uddybende samtale på fransk samt tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt, ubearbejdet fransksproget tekst med et omfang på ca. en halv normalside. Teksten forsynes med en introduktion og en kort instruks på fransk, der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med teksten. Teksten glosseres under hensyntagen til niveau og sværhedsgrad. Teksten har tilknytning til et af de studerede emner, som inddrages i samtalen på fransk. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet.
 2. Samtale på fransk med udgangspunkt i et ukendt billede om almene emner.

Prøvematerialet må højst anvendes tre gange på samme hold.

En normalside er for prosa 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum), for lyrik 30 verslinjer og for afspillet tekst ca. tre minutter.

Læreplan